Dojazd do lotniska - VIDEO

 


Start Regulamin
Regulamin


REGULAMIN PARKINGU DOZOROWANEGO

„PARK & FLY”W JASIONCE


§ 1

W rozumieniu niniejszego regulaminu:

1. Użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu.

2. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na

parkowanie pojazdu.

§ 2

1. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez użytkownika z Zarządcą, umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z Parkingu.

§ 3

1. Na terenie Parkingu:

a. obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),

b. zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,

c. obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h,

d. obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia.

2. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.

3. W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe zwierząt.

§ 4

1. „Park & Fly” jest parkingiem dozorowanym i jest czynny całą dobę.

2. Parking jest ubezpieczony w PZU S.A.. W przypadku zdarzeń objętych polisa wszelkie roszczenia sa przenoszone na ubezpieczyciela w ramach zawartych umów.

3. W przypadku zaistnienia szkody, roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku zgłoszenia takiego faktu przed wyjazdem Klienta z parkingu.

4. Park&Fly nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione na skutek użytkowania pokrowców.

5. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 5

1. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez użytkownika.

§ 6

1. Cena za pozostawienie pojazdu na parkingu podana jest w cenniku opłat za parkowanie. 

§ 7

1. Osobami upoważnionymi do pobierania opłaty parkingowej są osoby uprawnione przez Zarządcę.

2. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby, o których mowa w ust. 1 oraz pracowników obsługi Parkingu.

§ 8

Na terenie Parkingu zabronione jest:

1. tankowanie pojazdów,

2. używanie otwartego ognia,

3. parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki,

4. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,

5. działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOś,

§ 9

Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać do PF Thomas Altuccini, Jasionka 586, 36-002 Jasionka.

§ 10

Parking wyposażony jest w monitoring wizyjny. Obsługa parkingu dysponuje materiałem do 7 dni wstecz. Czas ten liczony jest od momentu zwrócenia się o przegląd nagrań, w przypadku wystąpienia ewentualnej szkody.



 

.